Környezeti nevelés – EJROK – Kehop
Hírek

Környezeti nevelés

2020. május

Az ökológiai válság korszakában a környezeti nevelés világszerte és Magyarországon is egyre inkább felértékelődik. Ma már a természettel, környezettel való kapcsolat újraértelmezésére van szükség.
A környezeti nevelés a magatartás, a hétköznapi életvitel megváltoztatására irányul, ez is megkülönbözteti a nevelés minden más formájától. A megfelelő ökológiai kultúrát képviselő életvitel kialakításához nem elegendőek pusztán kognitív (gondolkodási-megismerési) hatások

és követelmények. A környezet javításának módszereiről való ismeretek megszerzése is fontos, de ezek birtoklása még nem jelenti a cselekvésre való motiváltságot és az ahhoz szükséges képességeket, vagyis a környezet kognitív ismerete a környezetért felelős, a környezettudatos magatartás szükséges, de nem elégséges feltétele. A környezetvédelmi problémák ismerete, az ezzel kapcsolatos elemző és értékelő képességek, a megfelelő cselekvéssel kapcsolatos attitűdök és értékek is szükségesek az egyéni, felelős cselekvéshez.
A környezeti nevelés a jövőre irányul, a jövő kihívásaira való felkészítés a jelen nehéz körülményei között. 13-16 éves korban szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékonyak a környezeti gondokra a fiatalok. Már kezdik átlátni a világot, érzékelik és értik a fonák helyzeteket, érzelmileg és értelmileg is nagyon nyitottak.
A környezeti neveléshez kapcsolódó céljaink:
Környezeti nevelésünk átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítse az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.
Célunk, hogy a tanulók érzékennyé váljanak környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására.
Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon bennük a bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások megerősödését.
Oktató – nevelő munkákban arra törekszünk, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv legyen.
Megismertetjük tanulóinkkal azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Szeretnénk elérni, hogy konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
Célunk, hogy diákjaink bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Ezen a területen lehetőségük nyílik személyes tapasztalatok gyűjtésére az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén is. Összegezve: környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket. Ez a bizonyos környezeti kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen több; főleg: összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás. A környezeti nevelés beépül szinte valamennyi tantárgyba, így átszövi az iskolai életünk mindennapjait. Előnye az is, hogy tanórán kívüli foglalkozások keretében is fejleszthető a diákok tudása, szemléletmódja. A kimondottan természettudományokhoz kapcsolódó szakkörök tálcán kínálják a környezeti nevelési lehetőségeket. Iskolánkban a környezettudatosságra nevelés leginkább alkalmazott színtere a hagyományos és nem hagyományos tanórai foglalkozások, valamint számos tanórán kívüli foglalkozás. Mostani programunkkal lehetőséget kívánunk nyújtani érdeklődő diákjainknak, hogy még mélyebben el tudjanak mélyedni a környezetvédelem egyes témáiban.