Hírek – EJROK – Kehop
 • Projektzárás

  2020. november

  Programsorozatunk befejező szakaszába lépett. Valamennyi tervezett tevékenységet eredményesen megvalósítottunk. Elkötelezettek vagyunk a megtartott események igény szerinti fenntartására hiszen egy környezetvédelmi programban nagy súlyt kell és lehet fektetni a környezeti nevelésre.  A település környezeti állapota és az itt élő lakosság viszonya a környezetéhez jobb és kedvezőbb, mint országosan, de rengeteg a tennivaló e téren. A környezeti nevelést, mint mindenféle nevelést, a gyermekkorban kell elkezdeni és a sírig tart, tehát az „egy életen át tartó tanulás” koncepcióját valljuk.  A környezeti és társadalmi szemléletváltozás csak akkor lehet sikeres, ha az egész társadalomra, ha átfogja és érinti az élet szinte minden területét, és ha ezt a kérdést az ország és a régió vezetői, valamint az itt élők egyaránt komolyan veszik.

 • Környezetvédelem az EU-ban

  2020. november

  Szemléletformálási programunk részeként ezúton hívjuk fel valamennyi projektünk iránt érdeklődő figyelmét az Európai Környezetvédelmi Ügynökség weboldalára ahol számos, célkitűzéseink elérése érdekében szervezett intézkedésünkkel egybevágó tartalom érhető el.

  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az Európai Unió ügynöksége, amelynek feladata, hogy megbízható, független tájékoztatás adjon a környezetről. Az EEA célja a fenntartható fejlődés támogatása azáltal, hogy elősegíti Európa környezeti állapotának jelentős és mérhető javulását, időszerű, célzott, releváns és megbízható tájékoztatást nyújtva a politikai döntéshozóknak és a nyilvánosságnak.

  A webodlal elérhető ide kattintva.

 • Kampány

  2020. október

  2020. október 21-én ismét kampány eseményt szervezünk. A szeptemberi alkalom során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. A klímaváltozás várható hatásaival ismerkedtek meg a résztvevők. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

 • Előadás sorozat

  2020. szeptember

  Előadás sorozatunk újabb eleme valósult meg eredményesen.

  Az előadás sorozat során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

 • Szakköri foglalkozás újra!

  2020. augusztus

  A foglalkozás során a tanulók megismerkedtek a fenntartható közlekedés fogalmával, felelevenítették a közlekedésben használatos alternatív üzemanyagokról tanultakat (biogáz, biodiesel, bioetanol, villamos áram). Számba vették a környezetbarát közlekedési eszközöket (hibrid és elektromos autók). Példákat kerestek a környezetkímélő közlekedési módokra: tömegközlekedés, kerékpár stb.). Összehasonlították az autóval és alternatív közlekedési eszközökkel történő közlekedés költségeit, további hátrányait pl.: károsanyag kibocsájtás, zajterhelés, terület igény.

 • Energiatudatossági szemléletformálás

  2020. július

  Újabb programelem megvalósítása zárult eredményesen. A tanulók csoportos foglalkozás keretében megfogalmazták, milyen elvárásaik vannak egészséges lakókörnyezettel kapcsolatban. Ennek során előtérbe kerültek azok a tényezők, melyek akadályozzák a megfelelő életkörülmények kialakulását, vagyis megjelentek a legjelentősebb globális problémák: levegőszennyezés, globális felmelegedés, ózonréteg elvékonyodása, talaj és ivóvíz szennyezése, túlnépesedés, zajszennyezés, energiaválság.

 • Programlehetőségek

  2020. június

  Intézményünk elkötelezett a naprakész környezetvédelmi és szemléletformálási programelemek mind szélesebb körben történő népszerűsítésében, így a járványügyi helyzet miatt átütemezett tevékenységeink három hónappal tovább érhetőek el az eredetileg tervezettekhez képest. Az aktuális lehetőségekről folyamatosan tájékoztatást adunk ügyfélszolgálati irodánkban. Az ősz folyamán folytatódik kampány sorozatunk, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 • Környezeti nevelés

  2020. május

  Az ökológiai válság korszakában a környezeti nevelés világszerte és Magyarországon is egyre inkább felértékelődik. Ma már a természettel, környezettel való kapcsolat újraértelmezésére van szükség.
  A környezeti nevelés a magatartás, a hétköznapi életvitel megváltoztatására irányul, ez is megkülönbözteti a nevelés minden más formájától. A megfelelő ökológiai kultúrát képviselő életvitel kialakításához nem elegendőek pusztán kognitív (gondolkodási-megismerési) hatások

  és követelmények. A környezet javításának módszereiről való ismeretek megszerzése is fontos, de ezek birtoklása még nem jelenti a cselekvésre való motiváltságot és az ahhoz szükséges képességeket, vagyis a környezet kognitív ismerete a környezetért felelős, a környezettudatos magatartás szükséges, de nem elégséges feltétele. A környezetvédelmi problémák ismerete, az ezzel kapcsolatos elemző és értékelő képességek, a megfelelő cselekvéssel kapcsolatos attitűdök és értékek is szükségesek az egyéni, felelős cselekvéshez.
  A környezeti nevelés a jövőre irányul, a jövő kihívásaira való felkészítés a jelen nehéz körülményei között. 13-16 éves korban szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékonyak a környezeti gondokra a fiatalok. Már kezdik átlátni a világot, érzékelik és értik a fonák helyzeteket, érzelmileg és értelmileg is nagyon nyitottak.
  A környezeti neveléshez kapcsolódó céljaink:
  Környezeti nevelésünk átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítse az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.
  Célunk, hogy a tanulók érzékennyé váljanak környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására.
  Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon bennük a bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások megerősödését.
  Oktató – nevelő munkákban arra törekszünk, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv legyen.
  Megismertetjük tanulóinkkal azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Szeretnénk elérni, hogy konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
  Célunk, hogy diákjaink bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Ezen a területen lehetőségük nyílik személyes tapasztalatok gyűjtésére az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén is. Összegezve: környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket. Ez a bizonyos környezeti kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen több; főleg: összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás. A környezeti nevelés beépül szinte valamennyi tantárgyba, így átszövi az iskolai életünk mindennapjait. Előnye az is, hogy tanórán kívüli foglalkozások keretében is fejleszthető a diákok tudása, szemléletmódja. A kimondottan természettudományokhoz kapcsolódó szakkörök tálcán kínálják a környezeti nevelési lehetőségeket. Iskolánkban a környezettudatosságra nevelés leginkább alkalmazott színtere a hagyományos és nem hagyományos tanórai foglalkozások, valamint számos tanórán kívüli foglalkozás. Mostani programunkkal lehetőséget kívánunk nyújtani érdeklődő diákjainknak, hogy még mélyebben el tudjanak mélyedni a környezetvédelem egyes témáiban.

 • Projektcélok

  2020. április

  Projektünk hosszú távú célja, hogy az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramját és Magyarország Energia – és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervét figyelembe véve egy olyan projektet valósítson meg, amely hozzájárul:
  – az energiafogyasztás csökkenéséhez;
  – a természetes energiaforrások megőrzéséhez;
  – a fogyasztás fenntarthatóbbá tételéhez és az energiahatékony/energiatudatosszemléletmód terjesztéséhez;
  – a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedéséhez
  azáltal, hogy elsősorban az ifjúság és a fiatal felnőttek szemléletformálását célozzuk meg, mint a jövő generációjának energiafogyasztóit.
  Elsődleges célcsoportunk mellett tevékenységeink egy részét a felnőtt és a senior lakosság (különös tekintettel a kulturális és köznevelési intézmények munkatársaira) számára is ajánljuk, hiszen fogyasztói szokásaik megváltoztatására soha sincs késő, főként, ha a Föld ökológiai rendszerének védelméről van szó.
  További célunk az energiatudatos szemléletformáló programsorozatainkkal, energiatudatossági szemléletformáló kampányainkkal/rendezvényeinkkel, az energiatudatos előadássorozatainkkal, tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel, tanulmányúttal, kreatív foglalkozásokkal és a gyakorlati bemutatóhelyekkel a résztvevők energiafelhasználás iránti felelősségérzetének erősítése, az energiahatékony gondolkodásmód fejlesztése és a megújuló energiaforrásokkal és energiacsökkentési lehetőségekkel kapcsolatos ismeret átadása.

 • Programsorozat

  2020. március

  Március hónapban ismét lehetőség nyílt az Energiatudatossági szemléletformáló programsorozat-csoportos foglalkozások keretében történő megszervezésére. A foglalkozás során a tanulók megismerték az ivóvíz kritériumait és az ivóvízhiány problémáját: Földünk vízkészletének csak 2%-a édesvíz és a emberi társadalom édesvíz-igénye meghaladja a rendelkezésre álló mennyiséget. .A világon hat emberből egynek nem jut tiszta ivóvíz. Az egész világon egyre jelentősebb az ivóvíz felhasználásának mennyisége. A vízhiányos országok lakossága 2025-re 3 milliárdra nőhet. (Afrikát és Dél-Ázsiát érinti a probléma mindenekelőtt). Ezért szükséges olyan technikák megismerése, melyek segítségével jelentős mennyiségű víz takarítható meg. Pl.:fürdés helyett a zuhanyozást választása, a WC öblítéséhez eső, vagy a fürdővíz használata. A vízcsap csepegés, a WC tartály szivárgás azonnali javítása. Az egykarú csaptelep megakadályozza a vízpazarlást. Perlátor (a vízsugárhoz levegőt kever) beépítése akár 50%-os megtakarítást is eredményezhet. Az elektromos melegvíztárolókat célszerű külön mért villamosenergiával működtetni stb. Továbbá ötleteket kaptak az esővíz hasznosítására, megismerkedtek a szürke víz fogalmával és a szennyvízhasznosítás nehézségeivel és lehetőségeivel.