Hírek – Oldal 2 – EJROK – Kehop
 • Programtájékoztató

  2020. február

  Intézményünk jelen projekt keretében az alábbi, felhívásban foglalt tevékenységek megvalósítását biztosítja, valamennyi érdeklődőt az alábbi programlehetőségeken folyamatosan várja:

  1.Önállóan támogatható tevékenységek közül:


  a)intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikusszemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
  II.1a. Energiatudatossági szemléletformáló programsorozat – csoportosfoglalkozások


  b)települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
  II.1b. Energiatudatossági szemléletformáló kampány – rendezvény


  c)települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében valóközreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
  II.1c. Energiatudatos előadássorozat


  2.Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül:
  e)gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörökszervezése és lebonyolítása
  II.1e. VáltoztaTÁSKA – energiatudatos szakköri szerveződés

  g)a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmaiüzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
  II.2g. Tanulmányi út, üzemlátogatás


  h)a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése
  II.1h. Aloldal készítése, frissítése

 • Célcsoport

  Projektünk célcsoportjának ismertetése

  2020. február

  Intézményünk Heves város egyetlen összetett iskolájaként lát el alapfokú és középfokú köznevelési tevékenységeket. Közel 600 tanuló jár feladat ellátási helyeinkre az ország egyik komplex programmal fejlesztendő járásban, a Hevesi járásban. A tanulói összlétszámon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a hátrányos helyzetű tanulóink aránya is egyaránt magas.
  Az Eötvös József Református Oktatási Központ, illetve annak szakmai elődje közel 25 éve végzi feladatellátását Heves városában. A csaknem öthektáros parkkal körülvett intézményben több száz diákkal és közel száz munkatárssal végzünk középfokú köznevelési tevékenységet négy- és hat évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskola formában, továbbá a felnőttképzési tevékenységünk is a térség képzési kínálatait színesíti.
  Közoktatási intézményként az elsődleges, közvetlen célcsoportunkat az iskolánk tanulói, valamint a helyi lakosság fiataljai – az a 14-18 éves korosztály, akik más közoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat jelentik. Véleményünk szerint a fiatalok életkorukból adódóan nem foglalkoznak kellő odafigyeléssel a környezeti fenntarthatóság, az energiatudatosság, valamint a környezetvédelem témaköreivel.
  Úgy gondoljuk, hogy esetükben a szocializációs folyamat részét kell, hogy képezze a hatékony energia és erőforrás-felhasználás, a megújuló energiaforrások ismerete és használata, valamint a környezeti szempontok figyelembevétele fogyasztói szokásaik kialakítása során.
  A fiatalokat érintő tevékenységeink:
  -Energiatudatossági szemléletformáló programsorozat (kiscsoportos foglalkozás)
  -VáltoztaTÁSKA energiatudatos szakköri szerveződés
  -Tanulmányi út, üzemlátogatás
  Másodlagos célcsoportunk egyrészről a település fiatal felnőttjei (19-39 év), akik számára az energiahatékonyság és az energiatudatosság a személyes költségek csökkentésében jelenik meg, mint az egyik leghatékonyabb motivációs tényező. Másrészről a település felnőttjei (40-50)és senior korosztálya (50+), akik esetében a költségcsökkentés mellett fokozottan jelenik meg a jövő generációjának életminőségéért és jövőjéért való aggodalom.
  A fiatal felnőtteket, felnőtteket és a senior korosztályt érintő tevékenységeink:
  – Energiatudatossági szemléletformáló kampány – rendezvény
  – Energiatudatos előadássorozat
  – Alhonlap az energiatudatosság és megújuló energiaforrások témájában
  További célcsoportunk a helyi kulturális és köznevelési intézmények (iskola, művelődési ház, könyvtár, múzeum, kulturális célú civil szervezet) munkatársai, akik példaértékű magatartásukkal segíthetik munkákat.
  Továbbá úgy gondoljuk, hogy ezen intézmények célcsoportjaik bevonásával hozzájárulhatnak a város „szemléletformálására” energiahatékonyság, energiatudatosság, környezetvédelem és megújuló energiaforrások használata területén.
  A helyi kulturális és köznevelési intézmények (iskola, művelődési ház, könyvtár, múzeum, kulturális célú civil szervezet) munkatársai számára energiatudatos előadás-sorozatot tervezünk megvalósítani.

 • Tájékoztató anyagok

  Dokumentumok elérhetősége

  2020. január

  Szemléltető, tájékoztató prezentációk elérhetőek a dokumentumtárban. Projektünk megvalósítása során a keletkezett tartalmakat közzétesszük, és a projekt fenntartási időszakán túl is igyekszünk biztosítani valamennyi érdeklődő részére a zavartalan hozzáférést. A szemléletformálási folyamat során elengedhetetlen az ismertető anyagok állandó és rendszeres biztosítása. Valamennyi kedves érdeklődő szíves figyelmébe ajánljuk ezeket, valamint minden érdeklődőt várunk rendszeres eseményeinkre!

 • Célkitűzések

  Célok

  2020. január

  Projektünk hosszú távú célja, hogy az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramját és Magyarország Energia – és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervét figyelembe véve egy olyan projektet valósítson meg, amely hozzájárul:
  – az energiafogyasztás csökkenéséhez;
  – a természetes energiaforrások megőrzéséhez;
  – a fogyasztás fenntarthatóbbá tételéhez és az energiahatékony/energiatudatos szemléletmód terjesztéséhez;
  a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedéséhez
  azáltal, hogy elsősorban az ifjúság és a fiatal felnőttek szemléletformálását célozzuk meg, mint a jövő generációjának energiafogyasztóit.
  Elsődleges célcsoportunk mellett tevékenységeink egy részét a felnőtt és a senior lakosság (különös tekintettel a kulturális és köznevelési intézmények munkatársaira) számára is ajánljuk, hiszen fogyasztói szokásaik megváltoztatására soha sincs késő, főként, ha a Föld ökológiai rendszerének védelméről van szó.
  További célunk az energiatudatos szemléletformáló programsorozatainkkal, energiatudatossági szemléletformáló kampányainkkal/rendezvényeinkkel, az energiatudatos előadás-sorozatainkkal, tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel, tanulmányúttal, kreatív foglalkozásokkal és a gyakorlati bemutatóhelyekkel a résztvevők energiafelhasználás iránti felelősségérzetének erősítése, az energiahatékony gondolkodásmód fejlesztése és a megújuló energiaforrásokkal és energiacsökkentési lehetőségekkel kapcsolatos ismeret átadása.

 • Kampány

  Kampány

  2019. december

  Az energiatudatossági szemléletformáló kampány – rendezvény elsődleges célja volt, hogy a pályázat célkitűzéseivel szinkronban álló szemléletformáló, kampány jellegű ismeretek átadása direkt módszerekkel, a  lakosság  lehető  legszélesebb  körében érhessenek  célba  a  rendezvények  segítségével.  Előre meghatározott forgatókönyv szerint, koncepciózus, egymásra épülő rendezvényalkalmak a minél szélesebb körű és összetételű élcsoportelérés és aktív bevonás érdekében. A kampány egyik kiemelt témája az éghajlatváltozás hatásainak bemutatása, valamint az, hogy hogyan készülhetünk fel a közeljövő változásaira.  A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia adaptációs jövőképe találóan foglalja össze a teendőket: „felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!”

  Az előadás, workshopok, szakmai konzultációk során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. A klímaváltozás várható hatásaival ismerkedtek meg a résztvevők. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

  Egy környezetvédelmi programban nagy súlyt kell és lehet fektetni a környezeti nevelésre.  A település környezeti állapota és az itt élő lakosság viszonya a környezetéhez jobb és kedvezőbb, mint országosan, de rengeteg a tennivaló e téren. A környezeti nevelést, mint mindenféle nevelést, a gyermekkorban kell elkezdeni és a sírig tart, tehát az „egy életen át tartó tanulás” koncepcióját valljuk.  A környezeti és társadalmi szemléletváltozás csak akkor lehet sikeres, ha az egész társadalomra, ha átfogja és érinti az élet szinte minden területét, és ha ezt a kérdést az ország és a régió vezetői, valamint az itt élők egyaránt komolyan veszik.

 • Tanulmányi út

  Tanulmányi út, üzemlátogatás

  2019. december           A tanulmányút, üzemlátogatás célja a szakmai ismeretek megszerzése volt a tanulmányi látogatások, találkozások és beszélgetések során. A tanulmányút célja, hogy a diákok lehetőséget kaptak a tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre. Megismertettük tanulóinkkal azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Szerettük volna elérni, hogy konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.

  A tanulmányutak, üzemlátogatások során a tanulók szakmai vezetéssel ismerték meg és sajátították el az energiaforrások működését, lehetőséges módszereit, miközben lehetőséget kapnak a tudományos életben való tapasztalatszerzésre, miközben a természettudományokhoz köthető kompetenciáik fejlődnek. Az interaktív bemutatók során a résztvevőknek lehetősége nyílt a szakértőktől kérdezni a témában, ez kölcsönös, közvetlen kapcsolatot feltételez a szakértők és a résztvevők között. A tanulmányi út végén minden tanuló leírta tapasztalatait az erőművek működésével, gazdálkodásával, környezeti hatásairól, amelyet a szakkör keretében meg is osztott a csoporttagokkal és lehetőség nyílik a tapasztaltak megvitatására. Az üzemlátogatások során kialakuló kétirányú kommunikáció és a tapasztalati beszámolók megírása, közös megvitatása aktív részvételt igényelt a résztvevőktől.

 • Szakköri szerveződés

  VáltoztaTÁSKA – energiatudatos szakköri szerveződés

  2019. november

  A foglalkozáson a 14-18 és 19-39 éves korosztály tagjai vesznek részt.

  A foglalkozás során a tanulók megismerhetik a környezet- és a természetvédelem fogalmát, a két tevékenység közös elemeit és különbségei. Megismerik természetvédelem tevékenységi köreit, a védelem formáit. Betekintést nyernek a legfontosabb nemzetközi egyezmények céljaiba. Felelevenítik a magyarországi természetvédelem formáival kapcsolatos ismereteiket. Közös gondolkodás során összegyűjtötik a környezetvédelem globális kérdéseit és a védelem területeit.

 • Energiatudatosság

  Energiatudatosság a mindennapokban – Tájékoztató előadások intézményi munkavállalóknak

  2019. november

  A tájékoztató előadások célja a települési intézményhálózat munkavállalóinak tartott szemléletformáló energiatudatossággal kapcsolatos előadás-sorozat keretében az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával az előadás-sorozat hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széles körű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

 • Szemléletformálás

  Eredményesen kezdetét vette az energiatudatossági szemléletformálás

  2019. október

  Az energia- és klímatudatos viselkedés kialakításához először a megfelelő háttérismeretek megteremtése szükséges.

  A foglalkozás során a tanulók felelevenítették a fosszilis és megújuló energiahordozók típusaival kapcsolatos ismereteiket. Megismerték, a kitermelés módjait, annak a környezetre gyakorolt hatásait. Példákat kerestek az alkalmazási területekre, megfogalmaztak a hasznosítással kapcsolatos előnyöket és hátrányokat.

  A foglalkozás során megismerték a fenntarthatóság fogalmát, jelentőségét.

  Ismereteket szereztek magyarországi energiafelhasználás helyzetéről.

 • Projekt indokoltsága

  2019. október

  Célkitűzésink, azaz a lakossági szemléletformálás indokoltáságát már bőrünkön érzékelhető hatásai indokolják

  A természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztói lét fenntartását fenyegető társadalmi, gazdasági és környezeti veszélyek:


  A jelenlegi fogyasztói viselkedés számos kedvezőtlen természeti hatást gyakorol Földünk ökológiai rendszerére; a természeti erőforrásaink, energiahordozóink mennyiségére; a kontinensek éghajlatára (időjárási jellemzők), a csapadékmennyiségek változására.


  A fogyasztói viselkedések rohamos ütemben zajló változásai a társadalmi, a gazdasági és a hétköznapokat átívelő technikai fejlődések következtében jön létre. Pl.: népességszám növekedés, a személygépkocsi használat térhódítása, az elektrotechnikai eszközök hirtelen elévülése stb.


  Ahhoz, hogy Földünk természeti állapota a jövő generációja számára is élhető környezeti feltételeket tudjon biztosítani, szükség van a lakosság körében is a fogyasztói szemléletmód megváltoztatására, a fogyasztói viselkedésminták újraértelmezésére, valamint az energiatakarékossági és az energiahatékonysági alternatívák bemutatására és népszerűsítésére.

  Sajnos a kutatások azt bizonyítják, hogy a természeti károk mennyisége folyamatosan növekszik (Pl.: légszennyezettségi szint növekedése, az óceánok, tengerek szemétszigeteinek szám szerinti gyarapodása, az erdők mennyiségi területeinek csökkenése), az energiafogyasztás és szén-dioxid kibocsátás mértéke továbbra sem csökken.